Neteja viària

El servei de neteja viària consisteix en la neteja per mitjans manuals i mecànics de les diferents vies públiques i espais públics que afronten amb aquestes o que puguin afectar les condicions estètiques i higièniques de les anteriors.

Les escombradores, vehicles especialitzats en la neteja de carrers, ens permeten augmentar els rendiments i millorar la qualitat del servei.

Aquest servei conté els següents treballs:

Agranat manual

Permet la neteja de totes les zones de difícil accés i que, per tant, no permeten una mecanització de forma eficaç. El agranat manual pot ser un individual (un sol operari) o en brigada (dos o més operaris).

Barrido manual

Agranat mecanitzat

Aquest servei consisteix en la realització de l'escombrat per mitjans mecànics, és a dir, fent servir un controlador dotat amb una màquina autopropulsada, equipada amb raspalls escarificadors i un sistema de càrrega de residus, destinada a escombrar tots els paviments que ho permeten, ya siguen calzades, voreres o zones de vianants.

Barrido mecanizado

Agranat mixte

Aquest mode s'utilitza quan el volum de les fulles caigudes és petita o quan les característiques dels carrers impedeixen la mobilitat de la màquina escombradora d'aspiració. Aquest servei utilitza aquesta màquina, manejada per un conductor, mentre dos o tres operaris apropen les fulles als llocs on la màquina de aspiració les pot recollir.

Barrido mixto

Rentat de calzades

Aquest tipus de treball el realitza una màquina fregall sobre certs paviments, eliminant les taques i brutícia més enganxosa com xiclets, taques de greix, líquids, etc. Per aquesta neteja s'utilitzarà el raspall de i els productes químics necessaris per a optimitzar el treball sense malmetre el paviment en funció del material del mateix.

Fregado de calzadas

Baldeig de carrers i places

El baldeig constisteix en la neteja amb aigua a pressió de la via pública. És un mètode molt eficaç, principalment per eliminar la brutícia sota els cotxes aparcats, i aconseguir un alt grau de neteja.

Limpieza viaria